Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja
/redirect.php?i=ODg=&u=aHR0cDovL3d3dy5zcm5lLnJz

Uslovi korišćenja

Uslovi i pravila korišćenja sajta srne.rs

1. Prihvatanje pravila i uslova propisanih od strane srne.rs Prilikom pristupanja sajtu srne.rs korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja njegovih stranica. Website srne.rs zadržava pravo da promeni, modifikuje ili na neki drugi način izmeni uslove ovih stranica u bilo kom trenutku. Sve izmene načinjene ovim putem postaće trenutno validne po njihovoj objavi. Korisnik je u obavezi da pravila i uslove korišćenja redovno čita, pa se smatra da je pristupanjem i korišćenjem stranica ili bilo kog njihovog dela upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima korišćenja, da ih je razumeo i da ih u potpunosti prihvatio. Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne prihvata sledeća pravila, uslove, njihove eventualne izmene ili postane nezadovoljan našim stranicama na bilo koji način, ima pravo da prekine sa korišćenjem stranica. Takođe, korisnik može da nas obavesti o eventualnom problemu kako bismo bili u mogućnosti da se posvetimo njegovom rešavanju. Za vreme pristupanja i korišćenja stranica, primenjuju se ovde navedeni uslovi i pravila korišćenja kao i svi važeći primenjivi zakoni Republike Srbije.

2. Sadržaj stranica srne.rs i odgovornosti korisnika sve objave, oglase,tekstove, datoteke, prikazi, fotografije ili drugi materijali (u daljem tekstu “Sadržaj”) objavljeni na našim stranicama, preneti preko stranica, ili linkovani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe koja je taj sadržaj objavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav sadržaj koji objavi, pošalje, postavi ili na drugi način učini dostupnim putem stranica. Na osnovu toga,srne.rs ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti, ispravnosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

3. Sadržaji, stranice i usluge drugih stranica website srne.rs može sadržati linkove prema drugim stranicama. Za vreme poseta drugim stranicama, na korisnika se odnose pravila i uslovi stranice na kojoj se trenutno nalazi. Time se smatra da korisnik prihvata i da je saglasan da srne.rs nije napravila tu stranicu, da nema kontrolu nad njom i ne snosi odgovornost za njen sadržaj. Poslovni odnos između korisnika i oglašivača odnosi se isključivo na korisnika i oglašivača, te srne.rs ne garantuje za njih, nije odgovoran za njegov sadržaj, niti za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

4. Ograničenja i uslovi korišćenja sajta srne.rs

Zabranjeno je predavati oglase ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim sadržaje:

 • koji nisu u skladu sa zakonom, koji su štetni ili preteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, klevete, predstavljaju zadiranje u tuđu privatnost ili su na bilo koji način štetni maloletnim osobama;
 • koji su po prirodi pornografski (zabranjen je unos oglasa, fotografija, tekstova i linkova ka drugim sajtovima u kojima se spominje ili koji sadrže pornografski materijal, dečiju pornografiju ili bilo kakav sličan sadržaj);
 • koji predstavljaju podsticanje nezakonitih ili pornografskih transakcija;
 • koji uznemiravaju, omalovažavaju ili su neprijateljski orijentisani prema pojedincu ili grupi na osnovu verske ili polne pripadnosti, seksualne orijentacije, rasne ili etničke pripadnosti;
 • koji sadrže lične ili identifikacione podatke o drugoj osobi bez njenog izričitog odobrenja;
 • koji su lažni, prevarni, koji pogrešno informišu ili predstavljaju "mamac ili podsticaj";
 • koji krše neko patentno pravo, tržišnu marku, trgovinsku tajnu, autorsko ili neko drugo pravo bilo koje osobe ili sadržaj koji korisnik nema pravo da učini dostupnim po sili zakona ili načelima ugovornog odnosa;
 • koji prave ili sadrže "afiliate marketing", "vezane preporuke", "junk mail", "spam", "lančana pisma", "piramidalne sadržaje" ili netražene reklame bilo kog tipa;
 • koji prave ili sadrže bilo koji oblik reklamiranja ili navođenja koji je objavljen u okviru srne.rs stranica, a koje nisu predviđene za te sadržaje ili je e-mailom poslato korisnicima srne.rs koji nisu pismeno pristali da budu kontaktirani vezano za druge usluge, proizvode ili komercijalne interese;
 • koji sadrže linkove na komercijalne usluge ili internet stranice, osim u slučajevima koji su dopušteni ovim uslovima;
 • koji reklamiraju bilo koju nezakonitu uslugu ili prodaju bilo kojih artikala čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim pravom, uključujući bez ograničenja artikle čija je prodaja regulisana ili zabranjena pravom Republike Srbije;
 • koji sadrže softwarske viruse ili bilo kakav drugi kompjuterski kod, datoteke ili programe dizajnirane da ometaju, uništavaju i na bilo koji način sprečavaju i ograničavaju funkcionalnost bilo kog kompjuterskog software-a ili hardware-a ili telekomunikacione opreme;
 • koji ometaju rad putem prekomernog broja poruka upućenih serveru ili na drugi način negativno utiču na upotrebu ovih stranica i usluga od strane drugih korisnika; ili
 • koji koristi e-mail adrese koje pogrešno upućuju na pošiljaoca, falsifikovana zaglavlja ili na drugi način zmenjene znakove raspoznavanja kako bi prikrili poreklo sadržaja prenetog ovim stranicama i njihovim uslugama.

Korisnik je dalje saglasan da ni u kom slučaju NEĆE:

 • kontaktirati nijedno lice koje je zatražilo da se ne kontaktira;
 • "uhoditi" ili na drugi način uznemiravati bilo koga;
 • prikupljati lične podatke o drugim korisnicima u komercijalne ili nezakonite svrhe;
 • koristiti automatizovane metode, uključujući "spidere", "robote", "crawlere", "data mining pools" i sl. kako bi se skidali podaci sa usluge objavljivanja oglasa - ukoliko za to ne postoji odobrenje od strane srne.rs;
 • pokušavati da uspostavi neovlašćeni pristup nedozvoljenim delovima srne.rs ili sprovoditi bilo kakvu aktivnost koja ometa, utiče na kvalitet, remeti rad ili funkcionalnost usluga koje nudi stranica srne.rs; ili
 • koristiti bilo koju vrstu uređaja ili kompjuterskog programa koji omogućava unošenje sadržaja na srne.rs bez ručnog unošenja svake takve objave od strane autora istog, uključujući bez ograničenja, primenu bilo kog takvog automatizovanog sredstva objave za masovno objavljivanje ili automatsko objavljivanje u redovnim vremenskim intervalima.

5. Pristup uslugama srne.rs svojim korisnicima daje ograničeno, opozivo, ne-ekskluzivno odobrenje pristupa uslugama za lične potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje bilo kakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliranje, prikazivanje ili derivativno korišćenje usluga niti primenu “data mining”, “spidera” ili sličnih alata za prikupljanje i dobijanje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane srne.rs.

6. Ograničenja usluge korisnik je saglasan da srne.rs može ograničiti korišćenje usluga, uključujući maksimalan broj dana za koji će sadržaj biti dostupan, maksimalan broj i veličina objava, e-mail poruka ili drugog sadržaja koji može biti prenošen putem usluga. Korisnik je dalje saglasan da srne.rs nema nikakvu odgovornost za brisanje ili propust u sadržaju održavan ili prenešen posredstvom usluga.

Saglasan je da srne.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine uslugu (ili bilo koji njen deo) sa ili bez obaveštenja i da srne.rs neće biti odgovoran korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, privremeno obustavljanje ili ukidanje usluga.

7. Zabrana korišćenja stranica srne.rs zadržava pravo da pojedinačno zabrani pristup uslugama ovih stranica, ukoliko korisnik na bilo koji način krši ova pravila ili na drugi način usporava ili ometa njihov rad. Srne.rs takođe zadržava pravo da preduzme odgovarajuće pravne mere protiv takvog korisnika i da zahteva naknadu za eventualno nastalu štetu ili gubitak u svakom pogledu. Srne.rs nije odgovoran prema korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za zabranu korišćenja ovih stranica. Korisnik je saglasan da neće pokušavati da koristi stranice sajta srne.rs nakon navedene zabrane.

Reklamacije - Ukoliko dođe do osnovane reklamacije od strane kupca na kvalitet oglasa, srne.rs će u skladu sa ovim opštim uslovima odmah otkloniti greške oglasa o svom trošku. Srne.rs će u razmatranje uzimati isključivo pismeno dostavljene reklamacije. U skladu sa Zakonom srne.rs će za osnovane reklamacije izvršiti naknadno, besplatno emitovanje oglasa u korist kupca, čime je usvojio reklamaciju, a kupac nema pravo na naknadu štete. Pristanak na obradu podataka, kupac ovim putem potvrđuje da je od strane srne.rs kao rukovaoca podataka prethodno obavešten, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Srne.rs je rukovaoc podataka i u skladu sa zakonom upoznaje kupca sa sledećim informacijama od značaja: da je svrha prikupljanja informacija i podataka u cilju realizacije prodaje/izdavanja predmetnog objekta kupca; da se korišćenje podataka obavlja po propisanojprethodno dogovorenoj proceduri koja je definisana ovim opštim uslovima, ugovorom i da su lica koja koriste podatke, van podataka potrebnih za realizaciju objekta kupca, isključivo vezana za srne.rs; da kupac ima pravo da oglas opozove i u tom slučaju snosi sve troškove i eventualnu naknadu štete; da kupac ima prava na opoziv i na naknadu štete ukoliko bi srne.rs nesavesno postupao ili raspolagao istim;

Srne.rs će kao rukovaoc informacija obezbediti kopiju istih putem omogućavanja prava kupcu da preuzme predmetni oglas. Opoziv oglasa sa ličnim podacima sadržanim u istom, kupac može podneti pismenim putem. Oglas će odmah po dobijanju pismenog opoziva kupca biti ukinut sa internet linka, u smislu daljeg javnog oglašavanja, kao i sa svih postojećih i budućih društvenih internet mreža (google, youtube i dr.), za šta je data prethodna saglasnost kupca za emitovanje. Napominjemo da je prestanak emitovanja vezan isključivo od trenutka opoziva i na postojeće, trenutne linkove društvenih sajtova na koje je vezan srne.rs web sajt. Prestanak emitovanja oglasa bez opoziva kupca će se izvršiti i nakon isteka perioda oglašavanja. Tada se vrši skidanje sa web sajta i linkova srne.rs. Tokom celog perioda emitovanja i nakon oglašavanja zabranjeno je bilo kakvo neovlašćeno korišćenje i kopiranje oglasa bez izričite saglasnosti srne.rs. ima jedino isključivo pravo da predmetni oglas postavlja i zabranjuje dalje emitovanje na svom internet linku kao i na drugim društvenim internet mrežama.

Ukoliko dođe do kršenja gore navedenih odredbi srne.rs ima pravo na zaštitu svojih autorskih prava i pravo na naknadu štete. Uslovi važe od početka emitovanja sajta srne.rs.